Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden – Apotheek Kouwenhoven – Leeuwarden

Apotheek Kouwenhoven

Als apotheek streven wij naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Zo hebben we een eigen bezorgservice voor mensen die slecht ter been zijn en een aparte spreekruimte voor persoonlijke gesprekken.

Op deze site vindt u meer informatie over onze apotheek. Met vragen kunt u ons altijd mailen. Maar u kunt natuurlijk ook even bellen of langskomen. Wij zijn u graag van dienst.

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,
gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage
op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op
afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van
producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.


Leveringsvoorwaarden
2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek
is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een
product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.
3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom
verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien
een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt
teruggegeven.
4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten
plaatsvinden.


Betalingsvoorwaarden
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in
Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
6. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de
zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de
patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van
het geleverde overgaat.
Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen
nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
7. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente
verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In
andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De
apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
11. Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
12. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie
gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over
te gaan.


Toepasselijk recht en geschillen
13. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze
voorwaarden
14. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst
betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde
Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.


Vindplaats en wijzigingen
15. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
16. De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in
Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een
aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn
gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als
patiënt/consument eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw
verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken
tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u
alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In
veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen
zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten
zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij
de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij
het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.